Hi there, and nice to meet you!!

@
Faculty
Prof. Yoshikazu TODAKA todaka
Doctor Students: 1nd year
Kazuaki Okada
okada
Master Students: 2nd year
Shouta Satou
ssatou
Masanori Kanazawa
kanazawa
Tomofumi Hayashi
hayashi
Motohiro Horii
horii
Xiao chang
xiao
Master Students: 1st year
Takeru Satou
tsatou
Shion Tachibana
tachibana
Kouta Yamashita
yamashita
Undergrads
Yukiko Mori
mori
Yuuki Yamada
yamada
Seiya Kinoshita
kinoshita
Kaoru Sakurabayashi
sakurabayashi
Kazuki Tonotsuka
tonotsuka
Naoya Hyoudou
hyoudou
Shouhei Yamamoto
yamamoto
Secretary
Kazuko Kosaka
kosaka
Back To Top-Page